Hành trình khám phá California Adventure® Hoa Kỳ

N?i Walt Disney l?n ??u bi?n nh?ng gi?c m? c?a mình thành s? th?t và là n?i tr?ng bày ngh? thu?t trang trí và mang phong cách Tây Ban Nha t?i Buena Vista Street t?o thêm ?i?m nh?n cho thành ph? Los Angeles n?ng ??ng và t??i tr?.

Khám phá Công viên Disneyland® ngay bên c?nh và Khu trung tâm ?n u?ng, th??ng m?i và gi?i trí Downtown Disney District® và hãy ng? ?êm t?i m?t trong ba khách s?n t?i Khu ngh? d??ng Disneyland®, và ?ón nh?n nhi?u chuy?n phiêu l?u k? thú h?n ? California trong ngày ti?p theo.

California Adventure®

Nh?ng du khách nhí s? vô cùng thích thú khi ? trên chuy?n tàu Chew Chew c?a Heimlich khi quan sát th? gi?i t? quan ni?m c?a côn trùng t?i “x? s? b? cánh c?ng”.Tr??c khi b??c vào bên trong Tháp Rùng r?n The Twilight Zone Tower of Terror™. ?ngay g?n các siêu sao Disney m?i nh?t t?i Hollywood Land m?t c?m giác rùng r?n nh? t?t ?? th?t khó t? ch?c ch?n không bao gi? có th? quên ???c.

Nh?ng chuy?n phiêu l?u m?o hi?m trên m?t n??c và ?u dây mà th??ng ???c th?y ? vùng núi phía xa c?a bang khi b?n tr? l?i m?t ??t Grizzly Peak .T?n h??ng tr?i nghi?m Soarin’ Over California t?i qu?n Condor Flats, du khách có th? bay l??n trên b?u tr?i California.

Tr?i nghi?m trò ch?i Tr?ng l?c vô cùng h?p d?n t?i nh?ng cung ???ng g?p khúc c?a khu California Screamin’ và ??m mình d??i nh?ng con sóng ?? chiêm ng??ng Nàng tiên cá – Chuy?n phiêu l?u d??i ??i d??ng c?a Ariel t?i B?n tàu Thiên ???ng.

Añadir un comentario