Di?n ki?n 4 v? T?ng th?ng trên núi ?á Hoa Ky?

Là m?t trong nh?ng ?i?m ??n thu hút nhi?u khách du l?ch trong n??c và qu?c t? ?o? la? ki?t tác ?iêu kh?c chân dung b?n v? T?ng th?ng ???c t?c th?ng lên núi ?á hoa c??ng.

Khi?n du khách không kh?i ng? ngàng khi di?n ki?n 4 v? T?ng th?ng trên núi ?á trên ??nh núi Rushmore thu?c ti?u bang Nam Dakota, nh?ng b?c t??ng kh?ng l? ???c “g?t r?a” m?t cách chi ti?t, t? m? t?ng ???ng nét.

Ki?t tác trên núi ?á

Georges Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln; là nh?ng v? T?ng th?ng ??i di?n cho t?ng giai ?o?n l?ch s? n??c M?, n??m cách ??nh Rushmore vài cây s?, nhìn t? xa, du khách ?ã có th? nhìn th?y b?c ?iêu kh?c b?n g??ng m?t sinh ??ng c?a 4 v? t?ng th?ng.

?? có c? h?i chiêm ng??ng ki?t tác ngh? thu?t này, quý khách hãy ??t ngay vé máy bay ?i M?, lên k? ho?ch cho chuy?n hành trình thú, tr?n v?n khám phá x? s? c? hoa. Trên ?ây là m?t s? ?i?u thú v? v? b?c t??ng b?n khuôn m?t T?ng th?ng mà Phòng vé Eva Air mu?n chia s? giá vé máy bay ?i m? bao nhiêu t?i quý v?.

N?u l?y ??u t??ng làm “chu?n”, nhân theo t? l? thì t??ng toàn thân m?t v? t?ng th?ng s? cao 215 mét. Khi các ngh? nhân leo mình lên b?c t??ng ?? tu s?a nhìn s? gi?ng nh? m?t ?i?m nh? di ??ng trên qu?n th? t??ng ?á. Theo h??ng ?ông Nam, qu?n th? t??ng luôn ?ón nh?n nh?ng tia n?ng ??u tiên m?i ngày. M?i khuôn m?t các v? t?ng th?ng có chi?u cao 18m, con m?t dài 3 mét, khoé mi?ng 5,5 mét, s?ng m?i 6 mét.

Khuôn m?t v? t?ng th?ng Theodore Roosevelt hoàn t?t hai tháng sau khi Gutzon Borglum qua ??i, b?c chân dung cu?i cùng cu?a ông.

Các chi ti?t kh?c h?a, t?c t? m? t?o thành nh?ng khuôn m?t có h?n, th? hi?n nét riêng cho khuôn m?t c?a t?ng v? T?ng th?ng. Dù kích th??c b?c t??ng r?t l?n nh?ng t?ng ???ng nét ??u ???c kì công g?t r?a, ??o g?t t? m?, m?n màng ch? khong thô ráp.

Ta?o nên m?t hình ?nh l?n c?a chân dung t?ng th?ng Georges Washington b?ng c? lòng say mê ngh? th?t và s? tôn kính dành cho nhân v?t l?ch s? này, t?? trên ?? cao cheo leo c?a ??nh núi hoa c??ng Rushmore, Gutzon Borglum và 360 công nhân ph? vi?c ?ã ph?i treo mình trên nh?ng s?i dây th?ng, ??o t?ng mi?ng ?á nh? ?? t?c.

Công trình v? ??i này ???c hoàn thành trong 14 n?m 2 tháng làm vi?c. Ti?p qu?n công trình là Gutzon Lincoln - con trai Gutzon Borglum ??ng th?i là tr? lý ??c l?c c?a cha mình.

D??i 4 b?c t??ng là vách ?á và r?ng thông xanh ph? kín càng làm t?ng s? hùng v? cho qu?n th? b?c t??ng 4 v? t?ng th?ng này. Du khách t?i tham quan ng?n núi Rushmore có th? ?i d?o trên con ???ng lát g? len l?i d??i vách núi, t? ?ó có th? chiêm ng??ng g??ng m?t c?a các v? T?ng th?ng t? nhi?u góc ??.

C? h?i t?n m?t ch?ng ki?n 4 m?t t??ng chênh vênh trên s??n núi d?c ng??c, tr? tr?i không m?t ch? bám víu n?u có d?p mua vé máy bay ?i M? ??n th?m công trình v? ??i này.

Añadir un comentario